ခဲပ်အရာင် ဒီဂေါ်ည်းအဲတအာင်း ကာည်း ဂျိုးတအာင်း

တိူဝ်ႈချှီႇဆာယာပေါ့ခည်း အရာပ်လှံင်းဒီဂေါ်ည်းအဲတအာင်း ကာည်း ဘည်မိုႈဂျိုးအဲတအာင်း

ကဇိုင်းခါဟေဝ်း ကဇိုင်းခိူဝ်းနှီမ်း

ကဇိုင်းလော်ည်လောမ်း ကဇိုင်းလော်ည်လောမ်း

လှံင်းလာဆေဝ်

ဂျိုးဒါးတအာင်းရူမာည်းခေဲင်းကီုင်းခယ် ဂျိုးဒါးတအာင်းရူမာည်းခေဲင်းနမ်ခမ်း

ဂျိုးဒါးတအာင်းရူမာည်း လှံင်းလာဆေဝ်ကဲ