ပံပ်ဆကျင်းဇိုက်ဖိုက်ခိုည်းစံဝ်ဖြား

စာပီႎါးအဲတအာင်း ဘိူန်းဒါ်ႈဆကျင်း ဇိုက်ဇိုက်ခိုည်းစံဝ်ဖြား ကာည်းတောႇဘိုးအရာင်ဟာ်မ်းကျောႈအန်း ဘာည်းအီးဟာ့်။