ဆကျင်းတအာင်း apk

တေဲႈဆောပ်ႎဲနီး ဟပ်တီင်ဖိုင်းဖာ်ႈ ဟည်းဘိူန်းပေါ့ တညာဝ်းဆကျင်းအူစာ်န်းဟာ့်။