ဆောက်ႎဲ ႎဲပ်ဆည်းခြိူဝ်းတအာင်း

ဆောက်ႎဲ ႎဲပ်ဆည်းခြိူဝ်းတအာင်းနီး စာနံင်ဒါးတာ် တံင်ဖိုင်းအန်းဒရည်းဟာ့်။