တိုးမားတအာင်း (အီးတမာည်း)

တိုးမားဘေဲႇ အီတမာည်း အန်းဟာ့်။