လီဘရာအောပ်ဖိတ် ၆.၀.၆ (PC)

ငါ်ႈဘေဲႇ၊ ရေဲန်းပံပ်၊ တီုတ်အရာင်၊ ရေဲန်းစလာင်းကဲကဲနီး ဘိူန်းဒို့နာ်ႏ။