ဟာ်မ်းဖိုင်းတအာင်း

အီးနီး မိုႈစာနံင်ဟပ်ဟာ်မ်းဖိုင်းဆကျင်းအဲတအာင်း ဆာ်အီးတေဲႇလေဲပ်ဒေဲႈဟာ့်။