လောင် ကညျာအန်းကာည်း ဒီကဆိူက်

ႎဲပ်ဆည်း Ta'ang Rumai Bible Translation Team ကဲရံပ်လာည်းရေဲန်းဇီုင်းအန်း။.

လောင်ႇဆိုက်လှေနီးတိုန်းဟောဝ်ႇပါ့ info@taangrumaichrist.org

လှေမှေဲ့ ဆာ်ဘူမေဲႈအီးခွါင်၊ ကဲအီဆဲင်ႏအန်း Ta'ang Rumai Bible Translation Team ကဲဟည်ထီင်းအူန်းဟော်ည်ႇ။