ဆကျင်းဇိုက်ဖိုက်စံဝ်ဖြား

ဆကျင်းကဲနီး မိုႈဆကျင်းဇိုက်ဖိုက်စံဝ်ဖြား ပံင်ဒါ်ႈ တားဆြားကျော်ထူန်း ဟာ့်။

မှာန်းအခွါင်း တာ့်ကဲ အီးစံင်ကီက်ဆကျင်းကဲနီးတော်န်းချှေႈ။