အပိုမ်တအာင်း (ရူမာည်း) pdf

လႎါည်းအီးကတူႈယာ်မ်း ဂေါႇတင်းကမေဲႈ.pdf
View
663 KB

လႎါည်းအီးကတူႈယာ်မ်း ဂေါႇတင်းကမေဲႈ.pdf

လော်င် ကုက်ႎှားပေန်ဟာဝ်း အီးရာ်န်း.pdf
View
139 KB

လော်င် ကုက်ႎှားပေန်ဟာဝ်း အီးရာ်န်း.pdf

လော်င်ကဘျဲန်းတူအီး ကာည်း ကဘျဲန်းဆံဝ်း.pdf
View
491 KB

လော်င်ကဘျဲန်းတူအီး ကာည်း ကဘျဲန်းဆံဝ်း.pdf

ချံင်ဆီတဘု မက်စီဟာဝ်းလိူည်လော်ည်းလော်ည်း-.pdf
View
936 KB

ချံင်ဆီတဘု မက်စီဟာဝ်းလိူည်လော်ည်းလော်ည်း-.pdf

ချှေႈမှေဲ နံင်ဘယ်ကဇော်ည် ဒဲႈအံဝ်း-.pdf
View
719 KB

ချှေႈမှေဲ နံင်ဘယ်ကဇော်ည် ဒဲႈအံဝ်း-.pdf

ဘည်ဘာည်းနံင်တင်းတာ် တဲဝ်းစော-Ta'ang (Rumai).pdf
View
539 KB

ဘည်ဘာည်းနံင်တင်းတာ် တဲဝ်းစော-Ta'ang (Rumai).pdf

ဘည်ဘာည်းနံင်ရေဲန်းတာ်ယိူဝ် ကာည်းညျေဲမ်း-Ta'ang (Rumai).pdf
View
439 KB

ဘည်ဘာည်းနံင်ရေဲန်းတာ်ယိူဝ် ကာည်းညျေဲမ်း-Ta'ang (Rumai).pdf

ဘည်ဘာည်းနံင်ရေဲန်းဘံင်းဘျာင်း-Ta'ang (Rumai).pdf
View
565 KB

ဘည်ဘာည်းနံင်ရေဲန်းဘံင်းဘျာင်း-Ta'ang (Rumai).pdf

ဘည်ဘာည်နံင်ရေဲန်းတာ်ဘံင်းပျိုင်း-Ta'ang (Rumai).pdf
View
535 KB

ဘည်ဘာည်နံင်ရေဲန်းတာ်ဘံင်းပျိုင်း-Ta'ang (Rumai).pdf

အေဲမ်းကအော်ႇ ပံင်တေဲႇဒါ်ႈ အေဲမ်းယယိူဝ်း-Ta'ang (Rumai).pdf
View
625 KB

အေဲမ်းကအော်ႇ ပံင်တေဲႇဒါ်ႈ အေဲမ်းယယိူဝ်း-Ta'ang (Rumai).pdf

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.