ဆောပ်ႎဲ ကဘ္လည်ဘေဲႇတအာင်း စော်ကီကာည်းယူနီကိုက်

ဆောပ်ႎဲလှေနီး ရေဲန်းအူန်းစာပီႎါးအဲ ကီက်ဘေဲႇ ကဘ္လည်ဟိုက်ကဘ္လည်လေႈဘေဲႇတအာင်း စော်ကီကာည်းယူနီကိုက်ဟာ့်။ တယ်စော်ကီဇူးယူနီကိုက်၊ တယ်ယူနီကိုက်ဇူးစော်ကီ မိုႈဘာည်းဇေဲန်း။
 

UvsZ[1].png