ထုင်း

 

ထုင်းလည်လာည်းခေဲင်းဂါင်း  ၃   ဂါင်း

ကော်န်းဆနာဝ်းဂါင်းဒါင်းဘိူန်းလာည်းကော်န်းအီလိုည်းဂါင်းဒဲ့။ကော်န်းဆနာဝ်းဂါင်းဒဲ့ဘိူန်းလာ်လည်းကော်န်းအီလိုည်းဂါင်းဒိုင်း၊

ကော်န်းဆနာဝ်းဂါင်းဒိုင်းဘိူန်းလာည်းကော်န်းအီလိုည်းဂါင်းဒါင်း။

ကအာ်မ်း

ဆာ်ဂါင်းဘူလည်ညားလိုဇိူဝ်းလေဲပ်ဂါင်းဇိုပ္လေါ်ည်းခါ်ႇဒီး။ အီးဂါ်ႇဒါ်င်းခေဲင်းဂါင်း​လေဲပ်အန်းစီဘိူန်းရံပ်လာည်းႎှီင်ပံင်ပ္လေႈချှေႈဒီး။ဂါင်းဆာတံန်နှေးမိုႈအူပီအူဓါးဟာ့်။

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.