ဆကျင်းခိုည်းဇိုက်ဖိုက်စံဝ်ဖြား တောႇအရာင်ဟာ်မ်း

ခေဲင်း ဆောပ်ႎဲနီး ဟည်မေဲႈတောႇပေါႇ ဟာ်မ်းအန်း ကာည်းအရာင်ဟာ်မ်းအန်းဟာ့်။ နှာင်းပီႎါးအဲဆမားဒီႈ ဆမားတဇူႈဒါ်ႈဆကျင်းအဲ ဇိုက်ဖိုက်ခိုည်းဟာ့် အော်။

Rumaihymn49.jpg