ဘေဲႇကျာမ်းတအာင်း apk

ခေဲင်း apk လှေနီး ဆီင်တောႇလိူည် ကျာမ်းမာကု။ ကျာမ်းလှေနီး ဘိူန်း ဘ္လောမ်းႎိညေန်ချှီႇဆငါး တာ့်စံဝ်ဖြားဆေဆေဟာ့်။

Bible app barnar image.jpg