ခဲပ်အရာင် ဒီဂေါ်ည်းအဲတအာင်း ကာည်း ဂျိုးတအာင်း

တိူဝ်ႈချှီႇဆာယာပေါ့ခည်း အရာပ်လှံင်းဒီဂေါ်ည်းအဲတအာင်း ကာည်း ဘည်မိုႈဂျိုးအဲတအာင်း

ကဇိုင်းခါဟေဝ်း ကဇိုင်းခိူဝ်းနှီမ်း 
  

ကဇိုင်းလော်ည်လောမ်း ကဇိုင်းလော်ည်လောမ်း  
  

   

           လှံင်းလာဆေဝ်
  

   

rumai in China.jpg

                ဂျိုးဒါးတအာင်းရူမာည်းခေဲင်းကီုင်းခယ်                               ဂျိုးဒါးတအာင်းရူမာည်းခေဲင်းနမ်ခမ်း  
  

ဂျိုးဒါးတအာင်းရူမာည်း                                       လှံင်းလာဆေဝ်ကဲ