ဆမဲင်းဘေဲႇတအာင်း pdf

ဖိုက်ဇားဘေဲႇ

ခည်မိူန်းခည်တလည်း အဲရည်းဒေဲႈခေဲင်းအာ်ႇ

ဘေဲႇဒါ်ႈအီးအာဝ်နာ်ႇ ဂါ်ႇမာ်ႈဂါ်ႇတလူႈ

ထိဝ်းကော်န်းအီးဖူႈကေဲန်း ရေဲန်းဆိအာဝ်ဒါးဘေဲႇ။

အဲနလှူႈတိုးဘိူဝ်ဒါင်း တအာင်းအဲနှာင်းကံပ်အေဲႈ

နှင်းကံပ်မေဲႈမားဘဲႇ တေဲႇဒေဲႇတူအီးဆမား

လည်ပျားနှဲပံင်နာ်ႇ ဟည်ကပါ်ႇဒေဲႈဂည်ကီုင်း။

မည်းဘႎီုန်း