ပံပ်မားဘေဲႇတအာင်း

ပံပ်မားဘေဲႇတအာင်း ပံပ်ရေဲန်းလေႈ ကော်မတီဘေဲႇဘာန်းကာည်းထုင်းမှေဲမ်းတအာင်း အဲ။

မှာန်းအူန်း Creadit နာ်ႏ။